De grote 'kleine' lettertjes.
Algemene voorwaarden MTB Heelsum

Inhoudsopgave

Definities

 1. Organisatie:

Het Evenement wordt georganiseerd door MTB Heelsum. MTB Heelsum heeft geen winstoogmerk en maakt evenementen mogelijk met oog op het goede doel.

 1. Evenement:

Alle evenementen die georganiseerd worden door MTB Heelsum. Dit kan een 1-daags of meerdaags evenement zijn. 

 1. Deelnemer:

Dit is iedere persoon die zich individueel of in een groep inschrijft d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier voor deelname aan het Evenement.

 1. Inschrijfgeld:

Het door de Organisatie in rekening gebrachte bedrag om deel te kunnen nemen aan het Evenement. Hiervan zal 90% overgedragen worden aan het goede doel. De overige 10% komt ten goede om het Evenement mogelijk te maken.

Algemeen

 1. De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan alle evenementen waarbij de Organisatie als directe of indirecte partij betrokken is.
 1. Door middel van de inschrijving verklaart de deelnemer akkoord én bekend te zijn met de inhoud van dit reglement.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 1. Uitdrukkelijk worden door de organisatie de door deelnemers toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen.

Deelname en inschrijving

 1. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die in dit reglement zijn bepaald.
 1. Inschrijving geschiedt via het digitale inschrijfformulier op www.mtb-heelsum.nl via de pagina ‘inschrijven’ en het volledig ingevulde aanmeldformulier. Deelname aan het Evenement is alleen mogelijk als het Inschrijfgeld is betaald.
 1. Bij inschrijving dient direct het volledige inschrijfgeld voldaan te worden.
 2. Indien het totale Inschrijfgeld de week voor het Evenement niet is bijgeschreven op rekening van de Organisatie kan niet worden deelgenomen aan het Evenement.
 1. De inschrijving tot deelname staat open voor deelnemers vanaf 18 jaar (bereikt op de dag van deelname).
 2. Jongeren tussen 16 en 18 jaar mogen alleen deelnemen:
  • in overleg met de organisatie;
  • als zij schriftelijke toestemming van de ouder/voogd aan de organisatie overhandigen;
 1. Deelnemers kunnen alleen deelnemen als team.
 2. De Deelnemer wordt niet medisch gekeurd door de organisatie. De Deelnemer verklaart dat hij, met het oog op het uitdagend karakter van het evenement, voldoende gezond is om aan het evenement deel te nemen.

Spelregels

 1. Deelnemers hebben respect voor elkaar en de natuur en leven het reglement na.
 2. De lokale (verkeers)regels en verkeerstekens blijven tijdens de route onverkort van kracht.
 3. Deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van politie en de Organisatie op te volgen.
 4. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.
 5. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om tijdens het evenement het besluit te nemen eventueel de deelname te beëindigen.
 1. De Organisatie kan besluiten om tijdslimieten in te stellen en deelnemers uit de strijd te halen indien deze limieten niet gehaald worden.
 2. Het hinderlijk laten spelen van draagbare radiotoestellen e.d. is verboden.
 3. Deelnemers wordt afgeraden koptelefoons tijdens deelname te gebruiken.
 4. Tijdens het Evenement is het voor deelnemers verboden op enigerlei wijze voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 1. Deelnemers mogen zich niet aanstootgevend of gevaarzettend gedragen of kleden.
 2. Het is verboden om zich met dieren op de route te bevinden.
 3. Passeren is toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers. Deelnemers mogen geen afval op en rond de route weggooien.

De route

 1. De route van het evenement wordt bereden middels een GPS apparaat of een mobiel apparaat met een app die GPX bestanden ondersteunt. De route wordt niet door Organisatie aangegeven middels borden.
 1. De route is niet uitsluitend toegankelijk voor de deelnemers van het evenement. Deelnemers dienen daarom rekening te houden met ander verkeer.
 1. Deelnemers dienen zich tevoren bekend te maken met de route d.m.v. GPS tracks verleend door de Organisatie en worden aan de start geacht te weten hoe de route globaal te rijden.
 1. Het is verboden om als Deelnemer van de route af te wijken.
 2. Deelnemers dienen de Organisatie te informeren als ze onverhoopt zijn verdwaald.
 3. Deelnemers kunnen de Organisatie niet aansprakelijk stellen voor het feit dat ze zijn verdwaald.
 1. De Organisatie kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of de tocht geheel af te Gelasten.
 1. De Organisatie behoudt zich het recht voor om start- en/of finishtijden en/of – plaatsen te wijzigen.
 2. Deelnemers of eventuele belanghebbenden kunnen bij een besluit van de Organisatie als bedoeld in de vorige twee leden
  (nr. 7 en 8.) van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van het inschrijfgeld.

Voorbereiding

 1. Deelnemers doen vrijwillig mee aan het evenement.
 2. Deelnemers dragen zelf zorg voor een adequate voorbereiding en toereikende lichamelijke conditie om deel te nemen aan het evenement. In geval van twijfel adviseert de Organisatie dat de Deelnemer zich bij de voorbereiding laat begeleiden door een deskundige trainer.
 1. De Organisatie is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, opgedaan tijdens het evenement wegens onvoldoende voorbereiding van de deelnemer of de fysieke gezondheid van de deelnemer.

Materiaal

 1. Deelnemers dragen tijdens het evenement een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs bij zich.
 1. De materialen die door de deelnemers worden gebruikt om aan de tocht mee te doen, dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen en mogen geen gevaar opleveren voor de (mede)deelnemers.
 1. In geval van problemen met het materiaal, dienen de deelnemers zelf de basisreparaties uit te kunnen voeren.
 1. Deelnemers dragen zelf zorg voor goede kleding, materiaal en schoeisel voor elk type weer.
 2. Deelnemers dienen er zelf voor te zorgen dat ze gedurende het evenement een mobiele telefoon bij zich hebben met het nummer van de Organisatie.

Medische verzorging

 1. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor EHBO.
 2. Als een Deelnemer lichamelijk letsel oploopt, wordt hier altijd melding van gemaakt bij de Organisatie.
 1. Een Deelnemer mag nooit alleen achterblijven op de route. Als iemand door bijvoorbeeld verwondingen of uitputting niet verder kan, is een mededeelnemer verplicht hulp te verlenen en bij het slachtoffer te blijven. Het slachtoffer mag niet zonder toestemming van de hulpverlener worden verplaatst als het gaat om ernstig letsel.

Annulering en afgelasting

 1. Indien een Deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen aan Escape ride, is teruggave van het inschrijfbedrag en eventuele andere gemaakte kosten niet mogelijk.
 1. In geval van annulering voorafgaand aan het Evenement zijn er met betrekking tot het sponsorgeld 2 opties:
  • Sponsorbedrag wordt in overleg met de organisatie doorgeschoven naar een volgende editie
  • Sponsorbedrag gaat naar het gekozen goed doel ter financiering van haar doelen
 1. In geval van uitval tijdens het Evenement is teruggave van het inschrijfgeld niet mogelijk.
 2. Als het evenement onverhoopt door overmacht moet worden verplaatst naar een andere datum of worden afgelast, is de Organisatie niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten van de Deelnemers, waaronder het Inschrijfgeld.

Vervoer

 1. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de start- en finish locatie. Dit geldt ook voor eventuele deelnemers die voortijdig stoppen.

Verzekering

 1. Deelnemers zijn verplicht zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die adequate dekking biedt met betrekking tot de deelname aan dit evenement.
 2. Indien deelnemers geen adequate verzekering afsluiten komt dit voor hun eigen risico, de Organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid en vrijwaring organisatie

 1. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname aan dit evenement risico’s en gevaren met zich kan meebrengen. Dit zijn, maar niet beperkt tot: lichamelijke verwondingen zoals maar niet beperkt tot letsel aan gezicht, lichaam en ledematen, geestelijk letsel, blijvende handicaps, of het niet (geheel) uit kunnen blijven oefenen van een beroep.
 1. Deelnemers zijn zich bewust van de risico’s en gevaren wegens nalatigheid, onachtzaamheid of onervarenheid van andere deelnemers.
 1. Deelname op basis van eigen rekening en risico van voorgaande punten (nr. 1 en 2).
 2. De aansprakelijkheid van de organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
  • Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen;
  • Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen;
  • Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer toebehorende en naar het evenement meegebrachte goederen;
  • (Gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van het Evenement;
  • Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere deelnemers van het evenement;
  • Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de organisatie eigenaar, (erf)pachter, huurder dan wel houder is of anderszins ter beschikking van de organisatie staat;
  • Gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde een Deelnemer.
  • De Organisatie is niet aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie.

Diskwalificatie

 1. Een Deelnemer kan worden gediskwalificeerd van deelname aan het Evenement indien:
  • De Deelnemer het Inschrijfgeld niet heeft voldaan;
  • Indien de Deelnemer van de route afwijkt;
  • De Deelnemer naar mening van de Organisatie de spelregels overtreedt;
  • De Deelnemer naar mening van de Organisatie ongeoorloofd gedrag vertoond;
  • De Deelnemer naar mening van de Organisatie (verkeers)regels overtreed;
  • De Deelnemer naar mening van de Organisatie aanwijzingen van de politie of organisatie niet opvolgt.

De Deelnemer of eventuele belanghebbende kan bij een besluit van de Organisatie of de politie, als bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van het Inschrijfgeld.

Privacy

MTB Heelsum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit hoofdstuk (“Privacy”).

 1. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in drukwerk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van het Evenement of andere, door MTB Heelsum georganiseerde evenementen, zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 1. Deze opnames kan de Organisatie gebruiken de jaren daaropvolgend om evenementen te promoten. Mocht een Deelnemer hier bezwaar tegen hebben, dan dient hij of zij dit vóór aanvang van het evenement aan te geven.
 1. Deelnemers gaan akkoord met het verstrekken van hun persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MTB Heelsum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mtb-heelsum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MTB Heelsum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MTB Heelsum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

MTB Heelsum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MTB Heelsum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mtb-heelsum.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MTB Heelsum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mtb-heelsum.nl.

Informatievoorziening

 1. Alle deelnemers worden van informatie voorzien door middel van website, e-mails en Social Media.
 2. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van deze informatie (het gebruik van het juiste e-mailadres, lezen van de nieuwsbrieven, het bezoeken van de website, enz.).

Huisstijl

 1. Deelnemers mogen de huisstijl (logo, advertenties, basistekst enz.) van het Evenement gebruiken voor promotie. Het is niet toegestaan de huisstijl te gebruiken voor andere doeleinden dan promotie, noch aanpassingen en veranderingen aan te brengen. Deelnemers dienen bij twijfel contact op te nemen met de Organisatie.
 1. Het MTB Heelsum logo bestaat altijd uit de woorden MTB Heelsum in de daartoe ontworpen typografie in combinatie met een icoon: een fietsend persoon die de berg op fietst. Het logo mag niet worden aangepast.

Toepasselijk recht

 1. Op de verhouding tussen de deelnemers en de organisatie is alleen Nederlands recht van toepassing.
 1. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, ongeacht waar het evenement wordt gehouden.

Niet voorzien

In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Organisatie.

Akkoord

De deelnemer erkent kennis te hebben genomen van dit reglement en het volledig te hebben

aanvaard. Door acceptatie van dit reglement – middels het aanvinken van de reglement alinea

op het online inschrijfformulier – verklaart de deelnemer aan MBT Heelsum akkoord te

gaan met de inhoud van dit geldend reglement en zich aan de gestelde eisen/voorwaarden te

houden. Het akkoord wordt bevestigd door online verzending van het inschrijfformulier.

***